Geri Dönüşümden Kazanılan Bez Çanta: NetEco

Özet

Geri dönüşüm, yeniden değerlendirme sürecine alınabilecek olan atıkların bir çok farklı işlemden geçerek, işlenerek içinde bulunan üretim sürecinin yeniden içerisine dahil olması demektir. Bu sayede kullanıldıktan sonra atık olan malzemelerin, çeşitli yöntemler ile tekrar hammadde haline dönüştürülerek imalat sürecine katkıda bulunması sağlanmakta ve böylece hammadde ihtiyacını en aza indirgemektedir. Tüketilmiş olan maddelerin, geri dönüşüm döngüsü içerisine katılabilmesiyle ham maddeye olan ihtiyacın azalması, insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozmasını ve doğaya olan zararı da engellemesini sağlamaktadır. Aynı zamanda da fazla miktarda enerji tasarrufuna da olanak sağlamaktadır. Tüketim sonucu ortaya çıkmış olan atık malzemelerin ham madde olarak kullanılması aynı zamanda çevre kirliliğinin engellenmesinde de büyük rol oynamaktadır. Örneğin bir kağıt malzemenin tekrardan geri dönüşüm sürecinden geçerek üretime dahil olması, hava kirliliğini, su kirliliğini ve aynı zamanda da su kullanımını oldukça fazla azaltmaktadır. Doğal dengeyi bozarak, çok fazla ağaç kesimine ve doğaya zarar vermeye de olanak sağlamakta olan atıklar, geri dönüşüm sayesinde ortadan kalkmaktadır ve geri dönüşüm sayesinde doğanın riskli durumu ortadan kalkmaya başlamıştır. Hem doğanın korunması, hem de enerji vb. tasarrufların sağlanması için geri dönüşüm kaçınılmaz bir sonuçtur.

Netpak, bu alanda kuruluşundan itibaren geri dönüşüme özen ve önem veren bir firmadır. İlk günden itibaren tüm AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarını geri dönüştürülmüş hammadde ile kullanım kolaylığı, şıklığı ve mukavemeti olan malzemelerin üretimi için kullanmıştır. Netpak, dönüştürülmüş malzemelerden çanta yaptırarak, doğayı korur ve geleceğe güven verir. Netpak Ambalaj’ın geliştirmiş olduğu üstün teknolojik elementlerin bir araya gelerek ortaya çıkardığı, teknolojinin hızını yakalamak için ortaya çıkarmış olduğu projesi NetEco. Bu çantalar, geri dönüştürülmüş plastiklerin katmanlar arasında kullanılması ile ikinci kez kullanıma sunulmasından ortaya çıkmıştır. Geliştirilmiş teknoloji sayesinde çanta kullanıldıktan sonra geri dönüştürülerek, başka bir çantaya dönüşebilmektedir. Bu döngünün devam etmesi ile defalarca kullanılan ham madde kaynak kullanımı azaltılmaktadır.

Giriş

Bu makalede geri dönüşümün insan ve doğa üzerindeki etkileri, atık çeşitleri, atık yönetimi, geri dönüşüm ve tüketici, NetEco hakkında bilgiler verilecektir. Yeniden değerlendirme imkanları bulunan atıkların, birçok fiziksel ve kimyasal müdahale sonucu ikincil hammaddeye dönüştürülerek bir daha üretim sürecine dahil olmalarına geri dönüşüm denmektedir. Diğer bir deyişle, herhangi bir şekilde kullanılarak artık kullanım dışı kalan ürünlerin geri dönüştürülebilir çeşitli yöntemlerle hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak bilinir. Hızla gelişen ve globalleşen dünyada sanayileşme ve kentleşmenin de etkisiyle birlikte kaynaklar bilinçsiz bir şekilde kullanılmaktadır ve bu bilinçsiz tüketim sonucunda ortaya atıklar çıkmaktadır. Bu atıklar doğayı, insan yaşamını ve sağlığını aynı zamanda da ülkenin ekonomik durumunu etkilemektedir. Gittikçe artışa geçen bu atık oranında karşımıza çıkan sorun, toplumu, aileyi, bireyi ve en çok da doğayı etkisi altına almıştır.

Geri dönüşümde asıl amaç, kullanılacak olan kaynakların gereksiz kullanılmasını önlemek ve oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte, artık çöp miktarının azaltılması olarak düşünülmektedir. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, cam vb. Atıklar gibi maddelerin geri dönüşüm ve tekrar işlenip kullanılabilir olması, başka yeni hammaddelerin kullanılmasını tüketilmesini önleyecektedir. Geri dönüşüme katkı sağlanarak hem doğal kaynaklar korunmuş olur hem de yeniyi üretmek yerine elimizde var olanı geri dönüştürülebilir olan atıklar kullanılarak sınırlı orandaki doğallıklarımız korunabilir. Daha az atık için daha az yer açılabilir ve böylece ekonomiye de katkı sağlanabilir. Netpak bu alanda gelişmiş teknolojiler ile ilk günden bu güne kadar, geri dönüşüme destek vererek doğanın yanında olmuştur. Netpak Ambalaj’ın geliştirmiş olduğu, teknolojinin hızını yakalamak için ortaya çıkarmış olduğu projesi NetEco. Bu çantalar, geri dönüştürülmüş plastiklerin katmanlar arasında kullanılması ile ikinci kez kullanıma sunulmasından ortaya çıkmıştır. Böylece kullanılmış olan bir çanta tekrardan geri dönüştürülerek yeni bir çantayı ortaya çıkartmaktadır.

Amaç ve Önem

Bu makalede amaç, geri dönüşümün desteklenmesi. Geri dönüşümün insan hayatındaki etkilerini ve faydalarını anlatmaktır. Toplumu geri dönüşüm ve atıklar hakkında bilgilendirmek, doğayı koruyabilmenin yolları, atıkların geri dönüştürülebilme olasılıkları anlatılır. Netpak ambalajın ortaya çıkarmış olduğu NetEco projesini sunmak ve bu alanda geliştirilmiş oldukları geri dönüşüm katkılarını yansıtmaktır.

Geri Dönüşümün Tarihçesi

Geri dönüşüme olan ihtiyacın başlamasında savaşlardan dolayı ortaya çıkan kaynak sıkıntıları etkili olmuştur. İkinci dünya savaşında büyük ülkeler geri dönüşüm ile ilgili hamleler yapmaya başlamışlardır. Metal ve fiber maddeleri toplamak için vatandaşlar teşvik edilmiştir.

Geri dönüşüm bilincini insanlara katmak için en önemli unsur olan eğitim unsuru kullanılmıştır. Son dönemlerde eğitim programlarında geri dönüşüme dünyada çok önem verilmiştir. Geri dönüşümün dünyanın geleceğine sunacağı katkılar, çevre duyarlılığı başlığı altında bu programlarda yer bulmuştur.Özellikle kâğıt, plastik şişe ve kavanoz gibi kolaylıkla dönüştürülebilecek maddeler, okullarda hayata geçirilen geri dönüşüm fikirlerinin ana maddeleridir.

Geri dönüşümün başarısı konusunda ekonomi de eğitim kadar etkilidir. Sadece yeterli satın alma gücüne sahip olan tüketiciler çevreye duyarlı seçeneklere yönelebilirler. Bu durum da üreticileri ürünlerindeki geri dönüştürülmüş malzeme miktarını artırmaya teşvik edebilir. Bunlar sonucunda da geri dönüşüme olan ilgi ve tercih çoğalmıştır.

Neler Geri Dönüşebilir?

Cam, Kâğıt, Alüminyum, Plastik, Piller, Motor yağı Akümülatörler, Beton, Organik atıklar, Elektronik atıklar, Demir, Tekstil, Ahşap, Metal ve Solvent Bazlı Atıklar. Atıklar, tüketim, üretim, kimyasal, fiziksel özellikler gibi farklı dış faktörlere bağlı olarak sınıflandırılabilir. Buna göre atıklar genel olarak, katı atıklar, sıvı, gaz ve ambalaj atıkları şeklinde ayrılmaktadır. Katı atıklar, yere, sırasına ve kategorisine göre yedi tane bölümden oluşmaktadır. Bunlar; evsel katı atıklar, endüstriyel atıklar, tehlikeli atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, tarımsal ve bahçe atıkları, inşaat artığı ve moloz atıkları olarak tanıtılmaktadır.

-Evrensel Atıklar;

Normal belediye hizmeti ile toplanıp taşınan, evsel çöp depolama sahalarında bertaraf edilebilen, ayırma yolu ile geri kazanılabilen, kompost yapılabilen veya yakılabilen evsel ve endüstri kökenli atıkladır. Mutfak çöpleri, ambalaj atıkları, ofis çöpleri vb. Atıklardır (Gündüzalp, güven s:3).

-Tehlikeli Atıklar;

Tehlikeye göre 15 ayrı bölüme sınıflandırılmıştır. Patlayıcı, oksitleyici, yüksek oranda tutuşabilenler, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, korozif, enfeksiyon yapıcı, üreme yetisini azaltıcı, mutajenik, havayla, suyla ve-

-Endüstriyel Atıklar;

Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan atıklardır. Endüstriyel işlemler sırasında ve/veya endüstriyel işlemler sonucunda oluşan atıkları kapsamaktadır.

-Tarımsal ve Bahçe Atıkları;

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin elde edilmesi ve işlenmesinin sonucunda ortaya çıkmış olan atık ve artıklardır. Üretilen katı atıkların miktarları ve içerik özellikleri toplumun sosyoekonomik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, coğrafya vb. değişik şartlarından etkilenmektedir.

-Özel Atıklar;

Uzaklaştırılması özel önem taşıyan atıklardır. Radyoaktif atıklar, tehlikeli ve zararlı endüstriyel atıklar, evsel atıklar içerisindeki boya, inceltici, temizlik maddeleri, piller vb. lastik tekerlekler, atık su çamurları, inşaat ve yıkıntı atıkları ile hastane atıkları bu gruptandır (Gündüzalp, güven s:3).

-Tıbbi Atıklar;

Tıbbi alanda kullanılmış olan maddelerin kullanım sonucunda oluşan atıklardır. Tıbbi olduğundan tehlikeli ve kimyasal olma riskleri bulunmaktadır.

-İnşaat Artığı ve Moloz Atıkları;

İnşaatlarda kullanılan malzemelerin inşaat bitimi sonucunda atılmaları, molozlar, beton parçaları vs. olarak tanımlanabilir.

Atık çeşitleri yalnızca katı atıklarla kısıtlı değillerdir. Ayrıca, sıvı, gaz, ambalaj atıkları da bulunmaktadır.Sıvı ve gaz olanlar, sıvı atıklar; hastane kaynaklı olan kan, dişçilik, yıkama suları vb. Materyallerdir.Gazlar ise, nükleer enerji santralleri, sanayilerin tesis bacaları, çöp depolama alanları vb. Kaynaklardır.Diğer atık çeşidi ise ambalaj atıklarıdır. Avrupa Birliği Ambalaj ve Ambalaj atıkları direktifine göre ambalaj; hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunumu için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış geri dönüşümlü ve geri dönüşümü olmayan ürünlerin tümüdür (Gündüzalp, güven:4).

 Ticari açıdan ambalaj atıkları da bulunmaktadır. Ticari açıdan ambalaj atıkları: Satış ambalajı, dış ambalaj, nakliye ambalajı, olarak ü. alt b.lüme ayrılmaktadır. Malzeme Cinsi Bakımından Ambalaj Atıkları: Kâğıt, plastik, metal, cam, ahşap, kompozit ambalaj olarak altı alt başlığa ayrılmaktadır.

-Kağıt;

Kağıt öncelikle kağıt çamurunun hazırlanması için, su içerisinde liflerine ayrılmaktadır. Mürekkep ayırıcı olarak, sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılır. Daha sonra hazır olan kağıt lifleri, geri dönüşmüş kağıt üretiminde kullanılır.

Kağıt, insanlığın önemli ihtiyaç maddelerinden biri olup, kağıt sanayinin gelişmesi bir ülkenin sanayi ve kültürel gelişmişlik düzeylerinin belirleyici etmenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Atık kağıt sürekli olarak geri kazanılamaz. Eğer, belirli miktardaki kağıt sürekli olarak geri kazanılırsa, son kullanılma limitlerine çok kısa bir süre içinde ulaşılır.

-Plastik;

Plastik atıklar öncelikle cinslerine göre ayrılmaktadır. Cinslerine göre ayrılan geri dönüşebilir plastik atıklar, kırma makinalarında kırılıp küçük parçalara ayrılmaktadır. İşletmeler bu parçaları direkt olarak belli oranlarda, orijinal hammadde ile karıştırarak üretim işleminde kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı maddeleri katarak ikinci sınıf hammadde olarak da kullanabilmektedir.

-Metal;

Metal, yeryüzü tabakasını oluşturan çeşitli minerallerin işlenerek saflaştırılması sonucunda üretilir. Sonrasında geri dönüşüm aşamasında diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilir. Hacmi küçültülerek atılır. Büyük mıknatıs sistemleri yardımı ile yığın içerisindeki alüminyum, çelik vb. Gibi malzemeleri birbirinden ayırır. Öğütleme işleminin ardından ise yüksek dereceli fırınlarda eriyik haline getirilir. Daha sonra kalıba dökülerek metal bloklar oluşturulur. Oluşturulan bu metal bloklar, preslenerek istenilen kalınlığa getirilir. Atık metallerden geri dönüşümü sonucunda ise boya kutusu, beyaz eşya, metal profiller, bisiklet vb. sektörlerde kullanılır.

-Cam;

Şişe, kavanoz, cam bardak, vazo ve diğer cam atıklar toplama kutularında veya atığın oluştuğu yerlerde ayrı toplanır ve bu atıklar renklerine göre ayrılarak geri dönüşüm tesislerine verilir. Burada atık ve katkı maddelerinden ayrılır. Cam maddeler kırılır ve hammadde karışımına karıştırılarak eritme ocaklarına dökülür. Kırılan cam, beton katkısı ve cam asfalt olarak da kullanılmaktadır. Camlar süresiz olarak sonsuza dek geri dönüştürülebilirler, dış yapılarında bir deforme söz konusu olmaz.

-Ahşap;

Öncelikle atık olarak değerlendirilecek kısımlar ile yeniden kullanılabilir durumda olan kısımlar ayrı olarak biriktirilir. Toplama esnasında diğer atıklarla karıştırılmaz. Ahşap artık geri kazanım tesislerinde işlenerek ve maddesel geri dönüşümü sağlanarak tekrar ahşap eşya üretiminde kullanımı ile kaynakların korunumunu sağlar.

Geri Dönüşüm, Doğa ve Çevre

Atık yönetiminin etkili ve sistemli bir şekilde yapılması, tüm atıkların kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesini, geri kazanılmasını, doğaya ve insana verdiği zararın en aza indirilmesini ve atılan bu ürünlerin geri dönüşümünü sağlamaktadır. Atık, doğru bir şekilde yönetilmezse, ciddi bir sağlık tehlikesi oluşturabilir (Gündüzalp, güven s:9). Bu nedenle atık yönetimi çok etkili çözümlerin doğmasını sağlamıştır. Aksi taktirde atıklar, önemli ve tehlikeli sonuçlar ortaya çıkartabilmektedir. Geri dönüşümde atık miktarı yakılır, yeniden doldurulur ya da gömülür. Ekonomik faydasının yanında çevreye de olumlu etkileri olmaktadır. Bunun sonucunda, kirlilik azalmakta, bertaraf edilmesi gereken katı atık miktarı azalmakta, enerji tasarrufu ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmamızı sağlamaktadır.

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun da artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi çoğalması nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Kullanılan sular, enerji kaynakları, atıkları her biri bunları oldukça fazla etkilemektedir. Bu nedenden .türü malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılıyor olması gerekmektedir.

Ormanlar, su vb. doğal kaynaklarımızın üretim süre.lerinde kullanılması sonucunda, cam, metal, plastik ve kağıt ambalajlar elde edilmektedir. Piyasada sürülen ambalajların atık haline geldikten sonra, türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayilerinde dönüştürülmesi üzerine yeni üretilecek olan ürünler için hammaddeler haline gelmektedir.

Bu durum doğal kaynaklarımızı daha az kullanarak, doğaya katkı sağlamasını sağlamaktadır. Kullanılmış ambalaj ve benzeri değerlendirilebilir atıkların bir hammadde kaynağı olarak kullanılması, yerine kullanıldığı malzeme için tüketilmesi gereken hammaddenin veya doğal kaynağın korunması gibi önemli bir tasarrufu doğurur. Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Geri Dönüşüm ve Ekonomi

Geri dönüşüm, uzun vadeli verimli bir ekonomik yatırımdır aynı zamanda. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi ekonomik problemler ortaya çıkartabilmektedir. Geri dönüşümün bu noktada ekonomik üzerine olumlu etkileri olabilmektedir. Enerji ve doğal kaynakların tüketiminin azalması ülke ekonomisi için çok büyük önemli rol oynamaktadır.

Geri dönüşüm, ülke olarak dışarıya bağımlı olunan petrol vb. Hammaddelerinde tüketilmesini en aza indirgeyerek ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Geri dönüşüm sonucu oluşan sentetik elyaf gibi ürünlerimizi de yurtdışına satarak ülkemize döviz girişi sağlanmaktadır.

Enerji tasarrufu sağlanır; geri dönüşüm, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar. Geri dönüşüm sırasında uygulanan fiziksel ve kimyasal işlem sayısı, normal üretim işlemlerine göre daha az olduğu için, geri dönüşüm ile malzeme üretilmesinde önemli bir enerji tasarrufu sağlanır.

Geri Dönüşüm Sembolleri

Geri Dönüşüm Sembolleri

Netpak Ambalaj

Netpak Ambalaj deneyimi 40 yıla yaklaşan sektöründe Türkiye’de öncü, Avrupa'da ilk üç üreticiden biridir. Şirket felsefelerini devamlı gelişim ve yenilik üzerine kurgulanmıştır. Ar-Ge ve yeni ürün çalışmalarına büyük ödenekler ayırarak farklı ürünleri sektöre sunmaktadır. Netpak bu gösterdiği hassasiyet ile çevre dostu ürünler üretmekte ve bu ürünlerin tasarımından üretimine, üretim teknik ve teçhizatlarının tasarımından otomasyonunu entegre olarak yapmakta devamında bu konuda ciddi ödüllere sahiptir. Çevre, enerji ve sürdürülebilirlik konusunda aldıkları ödüllerin yanında Ar-Ge ve patent ödülleri ve devlet destekli projeleri bulunmaktadır.

Netpak Ambalaj ticari sürecinde çevre dostu ambalajlar üzerinde yoğunlaşmış ve bu konu üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda incelemeli patent ile belgelendirdiği çevre dostu ultrasonik kaynaklı bez çantalar ile ekoloji dostu olduğunu kanıtlamaktadır. Netpak Ambalaj çevre dostu taşıma çantalarından promosyon amaçlı bez çantalara, çevre dostu ambalajlara uzanan geniş üretim alanında hizmet vermektedir. Kuruluşun var olma nedeni müşterilerine üstün hizmet ve kalitede ürün sunmak, günün şartlarına uygun yenileme gücüne vakıf olma, mevcut imajını devam ettirme, iş ahlakına, çalışanına iş güvenliği ve çevre standartlarına uygun koşullarla üretim ve ticaretine devam etmektir. Yerli sermaye, hammadde, Ar-Ge tasarımlarını üstün makinalarla üretmekte, yeni ürünler için çalışmaya devam etmektedir.

Uzun Ömürlü Bez Çantalar

Netpak ambalaj olarak üretilen bez çantalar, çevre dostu ve uzun ömürlüdür. Bez çantaların uzun ömürlü olması kaynak kullanımını azaltacak tekrar tekrar kullanılmasıyla tasarruf sağlayacaktır. Bez çantalar %100 geri dönüştürülebilir hammaddelerden oluşmaktadır. Kullanım ömrü bittiğinde geri dönüşümü etkin bir şekilde yapılabilir, %100 geri dönüştürülebilir. Bez çantalar aynı zaman da ekoloji dostudur. Kullanım ömrü bittiğinde geri dönüşüme ulaşamayan bez çantalar, doğaya terk edildiğinde doğal şartlarda mekanik ayrışıp toprağa karışabilmektedir ve organik besin değeri taşımaktadır. Netpak Ambalaj’ın ortaya çıkarmış olduğu, teknolojinin hızını yakalamak için tasarladığı NetEco projesi, yeni nesil nonwoven kumaşa sahip katmanlı bez çantaları ile yeni bir işe imza atmışlardır.

Net Eco

Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilebilme olanağı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine yeniden dahil olmasıdır. Diğer bir deyişle, kullanıldıktan sonra atığa dönüşen malzemelerin çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemler uygulandıktan sonra hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

Bu çanta geri dönüştürülmüş plastiklerin katmalar arasında kullanılması ile ikinci kez kullanıma sunulmuştur. Netpak Ambalaj’ın geliştirmiş olduğu teknoloji ile bu çanta kullanıldıktan sonra geri dönüştürülerek başka bir çanta olabilmektedir. Bu döngünün devam etmesi ile defalarca kullanılan hammadde kaynak kullanımını azaltacaktır.

Netpak, kuruluşundan itibaren geri dönüşüme özen ve önem veren bir firmadır. İlk günden itibaren tüm Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmasını geri dönüştürülmüş hammadde ile kullanım kolaylığı, şıklığı ve mukavemeti olan malzemelerin üretimi için kullanmıştır. Dönüştürülmüş malzemelerden; çanta yaptırmak, doğayı korumak, geleceğe güven vermek, teknolojinin hızını yakalamak için yeni trend NetEco projesini hayata geçirmeye hazırlanmaktadır.

Netpak NetEco Bez Çanta

NetEco, üstün teknolojik makinelerle ortaya çıkarmış olduğu bez çantalarını, farklı teknolojilere sahip katmanların bir araya getirilmesiyle oluşturmaktadır. Bu katmanlar aşağıdaki görselde gösterilmektedir. Nonwoven Kumaşa sahip olan bez çantalar %100 geri dönüştürülebilir ham maddeden elde edilmiştir. Böylece hem hammadde kullanımını en aza indirger hem de doğa dostu çantalar ortaya çıkartır.

Bez Çanta Katmanlar

Bez Çanta Katmanlar

 

SONUÇ

Her geçen gün ve zamanda tüketim miktarının arttığı ve bu miktar kadar atık oluştuğu, tüm bunlarında çevresel, toplumsal, ekonomik, sağlık ve global açıdan sorun yarattığı düşünüldüğünde; geri dönüşümün, ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. Temel ihtiyaçlar kadar önemli bir noktada olma gerekliliği, bu konuda büyük organizasyonların, şirketlerin, kamu kurum ve kuruluşların üzerine oldukça fazla sorumluluk düşmesi anlamına gelmektedir.

Geri dönüşüm, hayatımızın bir parçası haline gelmelidir ve bu üretim sürekli olarak atıklarda kullanılmalıdır. Geri dönüşüm hayatımızda olmaz ise görülecek sonuçlar çok da hoş karşılanmaz. Bu nedenle kullanılan malzemelerin cinsi, üretim şekilleri geri dönüştürülebilir olması açısından çok büyük önem taşımaktadır. Geri dönüşüm, doğal kaynakları korur, enerji ve su tasarrufu sağlar. Bunun sayesinde düzenli depolama tesislerine giden atık miktarı azaldığından çöp depolama alanlarının kullanım ömürleri uzar, çevre daha temiz olur ve en önemlisi doğa korunmuş olur. Tek bir kağıt parçası için kesilen onlarca ağaç, geri dönüşüm sayesinde aza indirgenir.

Netpak Ambalaj, geçmişten bu yana 40 yıla yaklaşan sektörü boyunca geri dönüşümde öncü firmalardan biridir. Kurulduğu andan itibaren geri dönüşüme özen ve büyük bir titizlik ile dikkatlice destek olmuşlardır. Devamlı gelişim ve yenilik üzerine kurulmuş olan Netpak ambalaj, Ar-Ge ve yeni ürün çalışmalarına büyük önem vermektedir. Netpak Ambalaj ticari sürecinde çevre dostu ambalajlar üzerinde yoğunlaşmış ve bu konu üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda incelemeli patent ile belgelendirdiği çevre dostu ultrasonik kaynaklı bez poşetler ile ekoloji dostu çantalar üretmektedir. Bu göstermiş olduğu hassasiyetler doğrultusunda, çevre ve doğa dostu %100 geri dönüştürülebilir bez çantalar üretmektedirler. Netpak firması, teknolojiyi yakalamak amaçlı üstün teknolojilere sahip nonwoven kumaş teknolojisine sahip yeni bez çantalarının üretimine başlayacağı NetEco projesini ortaya çıkarmışlardır. Bu sayede %100 geri dönüşüme destek olan, sağlıklı güvenilir ve kullanışlı dönüştürülebilir bez çantaları insanlar ile buluşmasını sağlamaktadır.

KAYNAKÇA- Gündüzalp, A. A. ve Güven, S. Atık, Çeşitleri, Atık Yönetimi, Geri D.nüşüm ve Tüketici:Çankaya Belediyesi ve Semt Tüketicileri Örneği, Ankara

Aşağıdaki linkten daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Geri Dönüşüm Makale
16.04.2021

Bez Çanta Modellerimizi İncelediniz mi?

Çevre dostu ödüllü bez çanta modelleri Türkiye'nin üretici firması olan Netpak Ambalaj'da...

DOĞAYI SEV
Netpak Bez Çanta Kullan!
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ
Çevre Dostu Bez Poşetler
Fiyatlar ve Toplu Satış
Netpak Bez Çanta Destek